Multitoolzaagbladen Reciprozagen Decoupeerzaagbladen Cirkelzaagbladen Sets Diversen Machines
0


Download als pdf

Algemene voorwaarden, en aanvullende praktische zaken "Multizaag", aangeduid als Multizaag B.V., geregistreerd onder KVK-nummer 28033257

Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden en aanvullende zaken zijn van toepassing op alle onderdelen hierna te benoemen offerte aanvragen ,bestellingen ,leveringen ,betalingen en de eventueel ter proef gestelde materialen of producten.

1.2 Afwijkend zijn van toepassing, welke door aan ons geleverde producten gekoppelde algemene voorwaarden van onze leverancier.

1.3 Een afwijkende aantijging en of beroep door de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn in deze gestelde algemene voorwaarde worden door multizaag niet behandeld.

1.4 Multizaag behoud zich het recht deze algemene voorwaarden, in welke vorm ook aan te passen en of te verbeteren.

Artikel 2 Overeenkomsten

2.1 Overeenkomsten in welke vorm ook ,met Multizaag komen pas tot stand wanneer de bestelling is beoordeeld op haalbaarheid en andere verwante zaken welke in de algemene voorwaarde zijn benoemd. Multizaag heeft het recht om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten te annuleren of vooraf gaand niet in behandeling te nemen. Wanneer zaken als hierboven genoemd ter sprake komen zullen wij( Multizaag) de klant hierover inlichten.

Artikel 3 Afbeeldingen

3.1 Alle afbeeldingen welke in folders ,website of welke vorm ook ,worden met grote zorgvuldigheid ingevoerd en weergegeven. Deze geven dan ook geen enkele reden tot aansprakelijkheid of ontbinding.

Artikel 4 Letsel

4.1 Wanneer er sprake is van letsel in welke vorm ook ,is Multizaag op geen enkele manier aansprakelijk te stellen. Wij adviseren dan ook op om alle persoons bescherming middelen toe te passen waar nodig.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 De producten van Multizaag worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de dag van verzending vanuit het magazijn van Multizaag.

5.2 De prijzen zijn indien anders vermeld ,excl. B.T.W in euro's en excl. verzendkosten.

5.3 Bij bestelling van producten zal er ten alle tijden vooraf betaald moeten worden ,op het moment dat dit niet gebeurd zal er een aparte overeenkomst gesloten worden waarin dan eenmalige voor die overeenkomst afspraken gemaakt worden. In deze overeenkomst zal dan ook een betalings termijn worden gesteld wanneer deze niet wordt nagekomen worden er vanuit Multizaag gerechtelijke procesduren ingezet waar dan ook de gewoonlijke wettelijke rente zal worden berekend van 1,5% per maand. Met een minimum van ?25,- per geval per maand (welke wordt afgerond) en alle te verrekenen kosten zowel intern als externe kosten worden verrekend.

5.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan ,zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5 Niet tijdige betalingen geeft Multizaag het recht haar prestatie of andere overeenkomsten op te schorten ,zonder dat de afnemer recht heeft op schade vergoeding in welke vorm ook.

5.6 Multizaag is ten alle tijden gerechtigd ,op welke wijze ook te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Multizaag te verrichten prestaties. Het kan dan ook gebeuren onder bijzondere omstandigheden dat Multizaag het gedeeltelijke of gehele bedrag betaald wil krijgen door de afnemer bestelde producten.

5.7 Het is de afnemer niet toegestaan om zonder toestemming van Multizaag verrekening van facturen en/of bedragen toe te passen.

5.8 Door Multizaag in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalings uitstel of gedeeltelijke betaling van open staande facturen.

5.9 Bestellingen die door de afnemer zijn geannuleerd ,worden kosten voor berekend welke te allen tijde voor rekening zijn voor de afnemer b.v leveringskosten ,orderpikkosten et cetera.

Artikel 6 Verzending en aflevering

6.1 De goederen worden geleverd door een betrouwbare bron te benoemen bv TNT echter word er wel geleverd onder risico van de afnemer.

6.2 Het kan altijd geschieden dat er deelleveringen plaats vinden dit gaat in overleg met de afnemer.

6.3 Wanneer Multizaag de bestelling niet binnen een wettelijk gestelde termijn van 30 dagen Heeft geleverd kan de afnemer de koop onmiddellijk ontbinden zonder daar een geldige reden voor op te geven.

Artikel 7 Leveringstermijnen

7.1 Opgaven van de levertijden zijn bij benadering ,tenzij anders is overeengekomen Multizaag is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk deze benoemd in aller soort te verrichten werkzaamheden met onze producten. Dit betekend dat er geen vervolgschade of gevolgschade kan worden verhaald bij Multizaag. Wanneer de overschrijding meer dan 3 maanden bedraagt en aantoonbaar door grove schuld van Multizaag is zal Multizaag de gemaakte kosten en alle overeenkomsten die in het beding zijn terug trekken.

Artikel 8 Reclames

8.1 Reclames over niet compleet geleverde orders en/of ondeugdelijke geleverde producten dienen door de afnemer binnen 7 dagen, schriftelijk met een goed en duidelijke omschrijving aan Multizaag bekend gemaakt te zijn. Na het verstrijken van de in acht genomen tijd gaat Multizaag ervan uit dat alles naar behoren is verlopen. In het geval dat de producten niet goed zijn bevonden kunnen deze ongeopend retour naar Multizaag.

8.2 Reclames geven de afnemer geen recht in welk geval ook de betalingen op te schorten.

8.3 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Multizaag BV, Dorpsstraat 150, 2391 CG Hazerswoude-Dorp, info@multizaag.nl, +31 (0) 172-404404) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

8.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade-diefstal of verlies daaronder begrepen-die bijterug zending aan de verpakking of product ontstaat.

8.5 De kosten voor het retour zenden zijn voor de koper.

8.6 Indien de consument koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt,dan draagt verkoper binnen 30 dagen zorg voor de terug betaling van het door de consument/koper aan verkoper betaalde voor de duur van de overmacht.

Artikel 9 Verzending en garantie

9.1 Alle binnengekomen orders worden verzonden door TNT.

9.2 De afnemer kan de status van de order altijd nagaan per mail of door te bellen met Multizaag.

9.3 Op onze gereedschappen geldt een garantie van een jaar ,na de gebreke van een machine zal er te allen tijde een controle van Multizaag plaats vinden op onze service afdeling waarop een voorstel volgt van Multizaag.

9.4 Voor de zaagbladen gelden dezelfde voorwaarden dit niet bij slijtage, maar bij breuk op de aanhechting van de zaagbladen , na de beoordeling zal er een nieuw blad geleverd worden.

9.5 Multizaag is niet aansprakelijk voor schade aan derde, met onze producten.

Artikel 10 Handelsmerk

10.1 De fabrieks handelsmerken die door Multizaag op zijn producten zijn aangebracht mogen niet worden verwijderd of beschadigd worden is dit het geval vervallen alle garanties.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Adviezen en/of uitspraken van Multizaag kunnen nooit tegen Multizaag worden gebruikt.

11.2 De financi?le aansprakelijkheid van Multizaag kan nooit hoger zijn dan het factuurbedrag .

11.3 De afnemer vrijwaart Multizaag te dezer zake tegen alle aanspraken van derde.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarde opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen ,zal ditgeen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 13 Privacy beleid

13.1 Bij een bezoek aan onze website bewaren wij u: - e mailadres - ip adres Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren of om misbruik te voorkomen. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerci?le doeleinden.

13.2 Op deze site gebruiken we cookies dit om de winkelwagen bij te houden.

13.3 Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies,het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

13.4 Als u wilt reageren op ons privacy beleid kunt u contact opnemen met info@multizaag.nl.Multitoolzaagbladen Hout Staal Steen / Beton Kit / Lijm Hout / Metaal Reciprozagen Hout Staal Steen / Beton Decoupeerzaagbladen Hout Staal Steen / Beton Cirkelzaagbladen Sets Multitool zaagbladen Recipro zaagbladen Diversen Schuren en toebehoren Houtrot Renovatie Adapters Overig Machines
Mijn account
Over ons Contact Dealers Ook dealer worden? Algemene voorwaarden